تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.categorical_dqn

A Categorical DQN (C51) agent.

Modules

categorical_dqn_agent module: A Categorical DQN Agent.