تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tf_agents.agents.dqn

A DQN (Deep Q Network) agent.

Modules

dqn_agent module: A DQN Agent.