Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf_agents.bandits.environments.stationary_stochastic_structured_py_environment

Stationary Stochastic Python Bandit environment with structured features.

Classes

class StationaryStochasticStructuredPyEnvironment: Stationary Stochastic Bandit environment with structured features.

GLOBAL_KEY 'global'
PER_ARM_KEY 'per_arm'