سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tf_agents.bandits.multi_objective.multi_objective_scalarizer.HyperVolumeScalarizer.PARAMS

PARAMS(slope, offset)

slope

offset