امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

tf_agents.bandits.policies.policy_utilities.has_bandit_policy_type

Check if policy info has bandit_policy_type field/tensor.