Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tf_agents.bandits.policies.policy_utilities.has_bandit_policy_type

Check if policy info has bandit_policy_type field/tensor.