سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

Module: tf_agents.distributions.reparameterized_sampling

Helper function to do reparameterized sampling if the distributions supports it.

Functions

sample(...): Sample from distribution either with reparameterized sampling or regular sampling.