Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

Module: tf_agents.metrics.tf_metrics

TF metrics.

Classes

class AverageEpisodeLengthMetric: Metric to compute the average episode length.

class AverageReturnMetric: Metric to compute the average return.

class AverageReturnMultiMetric: Metric to compute the average return for multiple metrics.

class ChosenActionHistogram: Metric to compute the frequency of each action chosen.

class EnvironmentSteps: Counts the number of steps taken in the environment.

class MaxReturnMetric: Metric to compute the max return.

class MinReturnMetric: Metric to compute the min return.

class NumberOfEpisodes: Counts the number of episodes in the environment.

class TFDeque: Deque backed by tf.Variable storage.

Functions

log_metrics(...)