امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tf_agents.version

Define TF Agents version information.

version '0.7.1'