Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: IsFinite

#include <math_ops.h>

Returns which elements of x are finite.

Summary

(numpy) Equivalent to np.isfinite

Example:

x = tf.constant([5.0, 4.8, 6.8, np.inf, np.nan])
tf.math.is_finite(x) ==> [True, True, True, False, False]

Args:

Returns:

Constructors and Destructors

IsFinite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Public attributes

operation
y

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

IsFinite

 IsFinite(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const