Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: MatrixDiag

#include <array_ops.h>

Returns a batched diagonal tensor with a given batched diagonal values.

Summary

Given a diagonal , this operation returns a tensor with the diagonal and everything else padded with zeros. The diagonal is computed as follows:

Assume diagonal has k dimensions [I, J, K, ..., N] , then the output is a tensor of rank k+1 with dimensions [I, J, K, ..., N, N]` where:

output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n] .

For example:

# 'diagonal' is [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

and diagonal.shape = (2, 4)

tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0]
                   [0, 2, 0, 0]
                   [0, 0, 3, 0]
                   [0, 0, 0, 4]],
                  [[5, 0, 0, 0]
                   [0, 6, 0, 0]
                   [0, 0, 7, 0]
                   [0, 0, 0, 8]]]

which has shape (2, 4, 4)

Args:

 • scope: A Scope object
 • diagonal: Rank k , where k >= 1 .

Returns:

 • Output : Rank k+1 , with output.shape = diagonal.shape + [diagonal.shape[-1]] .

Constructors and Destructors

MatrixDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

Public attributes

operation
output

Public functions

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Public attributes

operation

Operation operation

output

::tensorflow::Output output

Public functions

MatrixDiag

 MatrixDiag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const