Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

tensorflow:: ops:: PrintV2

#include <logging_ops.h>

Prints a string scalar.

Summary

Prints a string scalar to the desired output_stream.

Args:

  • scope: A Scope object
  • input: The string scalar to print.

Optional attributes (see Attrs ):

  • output_stream: A string specifying the output stream or logging level to print to.

Returns:

Constructors and Destructors

PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PrintV2::Attrs & attrs)

Public attributes

operation

Public functions

operator::tensorflow::Operation () const

Public static functions

End (StringPiece x)
OutputStream (StringPiece x)

Structs

tensorflow:: ops:: PrintV2:: Attrs

Optional attribute setters for PrintV2 .

Public attributes

operation

Operation operation

Public functions

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PrintV2::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Public static functions

End

Attrs End(
  StringPiece x
)

OutputStream

Attrs OutputStream(
  StringPiece x
)