Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

tensorflow::ops::SelectV2

#include <math_ops.h>

TODO: add doc.

Summary

Arguments:

Returns:

Constructors and Destructors

SelectV2(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input t, ::tensorflow::Input e)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

output

::tensorflow::Output output

Public functions

SelectV2

 SelectV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input condition,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input e
)

node

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Output

 operator::tensorflow::Output() const