Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

Random Ops

Summary

Classes

tensorflow:: ops:: Multinomial

Draws samples from a multinomial distribution.

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal

Outputs random values from a normal distribution.

tensorflow:: ops:: RandomGamma

Outputs random values from the Gamma distribution(s) described by alpha.

tensorflow:: ops:: RandomNormal

Outputs random values from a normal distribution.

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2

Outputs random values from the Poisson distribution(s) described by rate.

tensorflow:: ops:: RandomShuffle

Randomly shuffles a tensor along its first dimension.

tensorflow:: ops:: RandomUniform

Outputs random values from a uniform distribution.

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt

Outputs random integers from a uniform distribution.

tensorflow:: ops:: TruncatedNormal

Outputs random values from a truncated normal distribution.