Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::Cumsum::Attrs

#include <math_ops.h>

Optional attribute setters for Cumsum.

Summary

Public attributes

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

Public functions

Exclusive(bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
If True, perform exclusive cumsum.
Reverse(bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
A bool (default: False).

Public attributes

exclusive_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::exclusive_ = false

reverse_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::reverse_ = false

Public functions

Exclusive

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

If True, perform exclusive cumsum.

Defaults to false

Reverse

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Reverse(
  bool x
)

A bool (default: False).

Defaults to false