Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tensorflow::ops::EncodePng::Attrs

#include <image_ops.h>

Optional attribute setters for EncodePng.

Summary

Public attributes

compression_ = -1
int64

Public functions

Compression(int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Compression level.

Public attributes

compression_

int64 tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::compression_ = -1

Public functions

Compression

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::Compression(
  int64 x
)

Compression level.

Defaults to -1