Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow:: ops:: MergeV2Checkpoints:: Attrs

#include <io_ops.h>

Optional attribute setters for MergeV2Checkpoints .

Summary

Public attributes

delete_old_dirs_ = true
bool

Public functions

DeleteOldDirs (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
see above.

Public attributes

delete_old_dirs_

bool tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::delete_old_dirs_ = true

Public functions

DeleteOldDirs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::DeleteOldDirs(
  bool x
)

see above.

Defaults to true