Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentJoin:: Attrs

#include <string_ops.h>

Optional attribute setters for UnsortedSegmentJoin .

Summary

Public attributes

separator_ = ""
StringPiece

Public functions

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
The separator to use when joining.

Public attributes

separator_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

Public functions

Separator

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

The separator to use when joining.

Defaults to ""