هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AnonymousMultiDeviceIteratorV3

کلاس نهایی عمومی AnonymousMultiDeviceIteratorV3

ظرفی برای منبع تکرارکننده چند دستگاهی.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک AnonymousMultiDeviceIteratorV3
ایجاد ( دامنه دامنه، لیست<رشته> دستگاه ها، فهرست<کلاس<?>> انواع خروجی، فهرست< شکل > خروجی شکل ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید AnonymousMultiDeviceIteratorV3 را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
دسته ()
یک دسته برای یک تکرار کننده چند دستگاهی که می تواند به یک عملیات "MultiDeviceIteratorGetNextFromShard" منتقل شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد استاتیک عمومی AnonymousMultiDeviceIteratorV3 ( دامنه دامنه، List<String> دستگاه ها، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید AnonymousMultiDeviceIteratorV3 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AnonymousMultiDeviceIteratorV3

دسته عمومی خروجی <?> ()

یک دسته برای یک تکرار کننده چند دستگاهی که می تواند به یک عملیات "MultiDeviceIteratorGetNextFromShard" منتقل شود. برخلاف MultiDeviceIterator، AnonymousIterator از اشتراک‌گذاری منابع با نام جلوگیری می‌کند و مرجعی به ظرف منبع نگه نمی‌دارد.