ApplyAdagradV2.Options

کلاس استاتیک عمومی ApplyAdagradV2.Options

ویژگی های اختیاری برای ApplyAdagradV2

روش های عمومی

ApplyAdagradV2.Options
UpdateSlots (Bolean updateSlots)
ApplyAdagradV2.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی ApplyAdagradV2.Options updateSlots (Slots update Boolean)

عمومی ApplyAdagradV2.Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر «درست» باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.