هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AssertPrevDataset

کلاس نهایی عمومی AssertPrevDataset

تحولی که نشان می دهد کدام دگرگونی ها قبلا اتفاق افتاده است.

این تبدیل نام ها و به صورت اختیاری، جفت های صفت نام-مقدار در آرگومان «تغییرها» را در برابر تبدیل هایی که قبل از این تبدیل بوده اند، بررسی می کند. اگر عدم تطابق وجود داشته باشد، تبدیل یک استثنا ایجاد می کند.

بررسی زمانی انجام می‌شود که محتوای مجموعه داده را تکرار می‌کند، به این معنی که بررسی پس از اعمال بهینه‌سازی استاتیک در نمودار مجموعه داده انجام می‌شود.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک AssertPrevDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <String> transformations، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertPrevDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد AssertPrevDataset ایستا عمومی ( دامنه دامنه، Operand <?> inputDataset ، عملوند <String> تبدیل، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات AssertPrevDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد. «AssertPrevDataset» از خروجی های مجموعه داده ورودی خود عبور می کند.
تحولات یک بردار tf.string tf.Tensor که تبدیل‌ها را با جفت‌های نام-مقدار ویژگی اختیاری شناسایی می‌کند که انتظار می‌رود قبلاً اتفاق افتاده باشند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AssertPrevDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()