AssignAdd.Options

AssignAdd.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ AssignAdd

วิธีการสาธารณะ

AssignAdd.Options
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

AssignAdd.Options สาธารณะ useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น True การเพิ่มจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง