هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

AssignSub

عمومی AssignSub کلاس نهایی

"ref" را با کم کردن "value" از آن به روز کنید.

این عملیات پس از انجام به‌روزرسانی، «ref» را خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس AssignSub.Options ویژگی اختیاری برای AssignSub

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> AssignSub <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات AssignSub جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان «رف».
شخص AssignSub.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک AssignSub <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات AssignSub جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
ارزش مقداری که باید از متغیر کم شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از AssignSub

عمومی خروجی <T> outputRef ()

= همان «رف». برای عملیاتی که می‌خواهند بعد از به‌روزرسانی متغیر از مقدار جدید استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده می‌شود.

عمومی استاتیک AssignSub.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، تفریق با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.