هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BandedTriangularSolve

عمومی BandedTriangularSolve کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس BandedTriangularSolve.Options ویژگی اختیاری برای BandedTriangularSolve

روش های عمومی

شخص BandedTriangularSolve.Options
الحاقی (الحاقی بولی)
خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> BandedTriangularSolve <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ماتریس، عملوند <T> RHS، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BandedTriangularSolve جدید را بسته بندی می کند.
شخص BandedTriangularSolve.Options
کاهش (بولی کاهش)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک BandedTriangularSolve.Options الحاقی (الحاقی بولی)

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BandedTriangularSolve <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ماتریس، عملوند <T> RHS، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BandedTriangularSolve جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BandedTriangularSolve

عمومی استاتیک BandedTriangularSolve.Options کاهش (بولی کاهش)

عمومی خروجی <T> خروجی ()