هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BatchToSpaceNd

عمومی BatchToSpaceNd کلاس نهایی

BatchToSpace برای تانسورهای ND از نوع T.

این عملیات بعد "دسته ای" 0 را به ابعاد "M + 1" شکل "شکل_بلوک + [دسته]" تغییر می دهد، این بلوک ها را دوباره در شبکه ای که با ابعاد فضایی "[1، ...، M]" تعریف شده است، در هم می ریزد. برای به دست آوردن نتیجه ای با رتبه مشابه ورودی. سپس ابعاد فضایی این نتیجه میانی به صورت اختیاری با توجه به "محصولات" برای تولید خروجی برش داده می شود. این برعکس SpaceToBatch است. برای توضیحات دقیق به زیر مراجعه کنید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد، V گسترش تعداد> BatchToSpaceNd <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> blockShape، عملوند <V> محصولات زراعی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات BatchToSpaceNd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BatchToSpaceNd <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> blockShape، عملوند <V> محصولات زراعی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات BatchToSpaceNd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ND با شکل «input_shape = [batch] + spatial_shape + resting_shape» که در آن spatial_shape دارای ابعاد M است.
بلوک شکل 1-D با شکل «[M]»، همه مقادیر باید >= 1 باشند.
محصولات زراعی 2-D با شکل «[M, 2]»، همه مقادیر باید >= 0 باشند. «crops[i] = [crop_start، crop_end]» مقدار برش را از بعد ورودی «i + 1» مشخص می‌کند که مطابق با بعد فضایی «i». لازم است «crop_start[i] + crop_end[i] <= block_shape[i] * input_shape[i + 1]».

این عملیات معادل مراحل زیر است:

1. «ورودی» را به «تغییر شکل» شکل تغییر دهید: [block_shape[0]، ...، block_shape[M-1]، batch / prod(block_shape)، input_shape[1]، ...، input_shape[N- 1]]

2. ابعاد "تغییر شکل" را تغییر دهید تا "تغییر" شکل [دسته / پرود((block_shape)) ایجاد شود.

input_shape[1]، block_shape[0]، ...، input_shape[M]، block_shape[M-1]،

ورودی_شکل[M+1]، ...، شکل_ورودی[N-1]]

3. تغییر شکل "جایگزیده" را برای تولید "تغییر_نقاط" شکل [batch / prod(block_shape),

input_shape[1] * block_shape[0]، ...، input_shape[M] * block_shape[M-1]،

ورودی_شکل[M+1]، ...، شکل_ورودی[N-1]]

4. ابتدا و انتهای ابعاد «[1، ...، M]» «reshaped_permuted» را با توجه به «crops» برش دهید تا خروجی شکل ایجاد شود: [batch / prod(block_shape),

input_shape[1] * block_shape[0] - محصولات[0,0] - محصولات[0,1]، ...، input_shape[M] * block_shape[M-1] - محصولات[M-1,0] - محصولات زراعی [M-1،1]،

ورودی_شکل[M+1]، ...، شکل_ورودی[N-1]]

چند نمونه:

(1) برای ورودی شکل «[4، 1، 1، 1]»، «شکل_block = [2، 2]»، و «crops = [[0، 0]، [0، 0]]»:

[[[[1]]], [[[2]]], [[[3]]], [[[4]]]]
 
تانسور خروجی شکل `[1، 2، 2، 1]` و ارزش:
x = [[[[1], [2]], [[3], [4]]]]
 
(2) برای از ورودی های زیر شکل `[4، 1، 1، 3]`، `block_shape = [ 2، 2] `، و` محصولات زراعی = [[0، 0]، [0، 0]] `:
[[[[1, 2, 3]]], [[[4, 5, 6]]], [[[7, 8, 9]]], [[[10, 11, 12]]]]
 
تانسور خروجی شکل` [1، 2، 2، 3] `و ارزش:
x = [[[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
    [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]]]
 
(3) برای ورودی شکل «[4، 2، 2، 1]»، «شکل_block = [2، 2]»، و «crops = [[0، 0]، [0، 0]]»:
x = [[[[1], [3]], [[9], [11]]],
   [[[2], [4]], [[10], [12]]],
   [[[5], [7]], [[13], [15]]],
   [[[6], [8]], [[14], [16]]]]
 
تانسور خروجی شکل `[1، 4، 4، 1]` و ارزش:
x = [[[[1],  [2], [3], [4]],
   [[5],  [6], [7], [8]],
   [[9], [10], [11], [12]],
   [[13], [14], [15], [16]]]]
 
(4) برای ورودی زیر شکل `[8، 1، 3، 1]`، `block_shape = [ 2، 2] `، و` محصولات زراعی = [[0، 0]، [2، 0]] `:
x = [[[[0], [1], [3]]], [[[0], [9], [11]]],
   [[[0], [2], [4]]], [[[0], [10], [12]]],
   [[[0], [5], [7]]], [[[0], [13], [15]]],
   [[[0], [6], [8]]], [[[0], [14], [16]]]]
 
تانسور خروجی شکل` [2، 2، 4، 1] `و ارزش:
x = [[[[1],  [2], [3], [4]],
    [[5],  [6], [7], [8]]],
   [[[9], [10], [11], [12]],
    [[13], [14], [15], [16]]]]
 

برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از BatchToSpaceNd

عمومی خروجی <T> خروجی ()