هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesAggregateStats

BoostedTreesAggregateStats کلاس نهایی عمومی

خلاصه آمار انباشته شده را برای دسته جمع آوری می کند.

آمار خلاصه شامل گرادیان ها و هسین های انباشته شده برای هر گره، شناسه بعد ویژگی و سطل است.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BoostedTreesAggregateStats
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> nodeIds، عملوند <شناور> شیب، عملوند <شناور> hessians، عملوند <صحیح> ویژگی، بلند maxSplits، numBuckets طولانی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesAggregateStats را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
statsSummary ()
خروجی رتبه 4 تانسور (شکل=[شکاف، ویژگی_بعد، سطل، logits_dimension + hessian_dimension]) حاوی آمار انباشته شده برای هر گره، بعد ویژگی و سطل.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BoostedTreesAggregateStats ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> nodeIds، عملوند <شناور> شیب، عملوند <شناور> hessians، عملوند <صحیح> ویژگی، بلند maxSplits، numBuckets طولانی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesAggregateStats را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
nodeIds int32; رتبه 1 تانسور حاوی شناسه گره برای هر مثال، شکل [batch_size].
شیب ها float32; رتبه 2 تانسور (شکل=[batch_size, logits_dimension]) با گرادیان برای هر مثال.
هسی ها float32; رتبه 2 تانسور (شکل=[بعد_بعدی]) با هسین‌ها برای هر مثال.
ویژگی int32; تانسورهای ویژگی رتبه 2 (شکل=[اندازه_دسته، ویژگی_بعد]).
maxSplits int; حداکثر تعداد شکاف های ممکن در کل درخت.
numBuckets int; برابر با حداکثر مقدار ممکن ویژگی سطلی است.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesAggregateStats

عمومی خروجی <شناور> statsSummary ()

خروجی رتبه 4 تانسور (شکل=[شکاف، ویژگی_بعد، سطل، logits_dimension + hessian_dimension]) حاوی آمار انباشته شده برای هر گره، بعد ویژگی و سطل.