هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

کلاس نهایی عمومی BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

یک دسته برای یک BoostedTreesEnsembleResource ایجاد می کند

کلاس های تو در تو

کلاس BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options ویژگی های اختیاری برای BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
استاتیک BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp
ایجاد ( حوزه دامنه، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

محفظه استاتیک عمومی BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options ( محفظه رشته)

استاتیک عمومی BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp ایجاد ( حوزه دامنه، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

منبع عمومی <?> خروجی ()

استاتیک عمومی BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options sharedName (رشته sharedName)