هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BoostedTreesMakeStatsSummary

عمومی BoostedTreesMakeStatsSummary کلاس نهایی

خلاصه ای از آمار انباشته شده را برای دسته ایجاد می کند.

آمار خلاصه شامل گرادیان ها و هسین ها است که در گره و سطل مربوطه برای هر مثال انباشته شده اند.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص BoostedTreesMakeStatsSummary
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> nodeIds، عملوند <شناور> شیب، عملوند <شناور> hessians، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeaturesList، لانگ maxSplits، numBuckets طولانی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید BoostedTreesMakeStatsSummary را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
statsSummary ()
خروجی رتبه 4 تانسور (شکل=[#ویژگی ها، #شکاف، #سطل، 2]) حاوی آمار انباشته شده در گره و سطل مربوطه.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BoostedTreesMakeStatsSummary ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> nodeIds، عملوند <شناور> شیب، عملوند <شناور> hessians، Iterable < عملوند <صحیح >> bucketizedFeaturesList، لانگ maxSplits، numBuckets طولانی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید BoostedTreesMakeStatsSummary را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
nodeIds int32 Rank 1 Tensor حاوی شناسه گره است که هر نمونه برای لایه درخواستی در آن قرار می گیرد.
شیب ها float32; تانسور رتبه 2 (شکل=[#examples, 1]) برای گرادیان.
هسی ها float32; تانسور رتبه 2 (شکل=[#examples, 1]) برای هسین ها.
فهرست ویژگی های سطلی فهرست int32 از تانسورهای رتبه 1، که هر کدام حاوی ویژگی سطلی (برای هر ستون ویژگی) است.
maxSplits int; حداکثر تعداد شکاف های ممکن در کل درخت.
numBuckets int; برابر با حداکثر مقدار ممکن ویژگی سطلی است.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BoostedTreesMakeStatsSummary

عمومی خروجی <شناور> statsSummary ()

خروجی رتبه 4 تانسور (شکل=[#ویژگی ها، #شکاف، #سطل، 2]) حاوی آمار انباشته شده در گره و سطل مربوطه. اولین شاخص بعد 4 به گرادیان ها و دومی به هسین ها اشاره دارد.