هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

BroadcastDynamicShape

عمومی BroadcastDynamicShape کلاس نهایی

شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.

با توجه به «s0» و «s1»، تانسورهایی که اشکال را نشان می دهند، «r0»، شکل پخش شده را محاسبه می کنند. «s0»، «s1» و «r0» همه بردارهای عدد صحیح هستند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> BroadcastDynamicShape <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> S0، عملوند <T> S1)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastDynamicShape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
R0 ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BroadcastDynamicShape <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> S0، عملوند <T> S1)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastDynamicShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BroadcastDynamicShape

عمومی خروجی <T> R0 ()

،
عمومی BroadcastDynamicShape کلاس نهایی

شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.

با توجه به «s0» و «s1»، تانسورهایی که اشکال را نشان می دهند، «r0»، شکل پخش شده را محاسبه می کنند. «s0»، «s1» و «r0» همه بردارهای عدد صحیح هستند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> BroadcastDynamicShape <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> S0، عملوند <T> S1)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastDynamicShape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
R0 ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک BroadcastDynamicShape <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> S0، عملوند <T> S1)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastDynamicShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از BroadcastDynamicShape

عمومی خروجی <T> R0 ()