هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Bucketize

کلاس نهایی عمومی Bucketize

"ورودی" را بر اساس "مرزها" سطل می کند.

به عنوان مثال، اگر ورودی ها مرز باشند = [0، 10، 100] ورودی = [[-5، 10000] [150، 10] [5، 100]]

سپس خروجی خروجی خواهد بود = [[0, 3] [3, 2] [1, 3]]

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> Bucketize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، فهرست <شناور> مرزهای)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Bucketize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
خروجی ()
شکل یکسان با "ورودی"، هر مقدار ورودی با شاخص سطل جایگزین می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Bucketize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، فهرست <شناور> مرزهای)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Bucketize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی هر شکلی از Tensor حاوی نوع int یا float است.
مرزها یک لیست مرتب شده از شناورها، مرز سطل ها را نشان می دهد.
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Bucketize

عمومی خروجی <صحیح> خروجی ()

شکل یکسان با "ورودی"، هر مقدار ورودی با شاخص سطل جایگزین می شود.