هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CSRSparseMatrixToDense

عمومی CSRSparseMatrixToDense کلاس نهایی

یک CSRSparseMatrix (احتمالا دسته ای) را به متراکم تبدیل کنید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> CSRSparseMatrixToDense <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> sparseInput، کلاس <T> نوع)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CSRSparseMatrixToDense را پیچیده می کند.
خروجی <T>
denseOutput ()
یک تانسور متراکم

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CSRSparseMatrixToDense <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> sparseInput، کلاس <T> نوع)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید CSRSparseMatrixToDense را پیچیده می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی پراکنده یک CSRSparseMatrix دسته‌ای.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CSRSparseMatrixToDense

عمومی خروجی <T> denseOutput ()

یک تانسور متراکم