هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CollateTPUEmbeddingMemory

کلاس نهایی عمومی CollateTPUEmbeddingMemory

عملیاتی که پروتوهای پیکربندی حافظه رمزگذاری شده با رشته را از همه میزبان ها ادغام می کند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک CollateTPUEmbeddingMemory
ایجاد ( scope scope, Iterable < Operand <String>> memoryConfigs)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollateTPUEmbeddingMemory جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <String>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی CollateTPUEmbeddingMemory ایجاد ( scope scope, Iterable < Operand <String>> memoryConfigs)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollateTPUEmbeddingMemory جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پیکربندی حافظه پروتوهای پیکربندی حافظه رمزگذاری شده با رشته حاوی ابرداده در مورد تخصیص حافظه رزرو شده برای TPUEmbedding در همه میزبان ها.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollateTPUEmbeddingMemory

خروجی عمومی <String> mergedMemoryConfig ()