CollectiveReduceV3

کلاس نهایی عمومی CollectiveReduceV3

به طور متقابل تانسورهای متعدد از نوع و شکل یکسان را کاهش می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveReduceV3.Options ویژگی های اختیاری برای CollectiveReduceV3

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> CollectiveReduceV3 <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <?> ارتباط دهنده، عملوند <Integer> groupAssignment، کاهش رشته، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV3 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Static CollectiveReduceV3.Options
timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveReduceV3 <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، رابط <?> عملوند، گروهAssignment عملوند <Integer>، کاهش رشته، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV3 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveReduceV3

اطلاعات خروجی عمومی <T> ()

استاتیک عمومی CollectiveReduceV3. Options timeoutSeconds (Float timeoutSeconds)