هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CompressElement

عمومی CompressElement کلاس نهایی

یک عنصر مجموعه داده را فشرده می کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <؟>
شخص CompressElement
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> قطعات)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CompressElement جدید را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <؟> فشرده ()

عمومی استاتیک CompressElement ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> قطعات)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CompressElement جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از CompressElement