هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Concat

عمومی CONCAT کلاس نهایی

تانسورها را در یک بعد به هم متصل می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> CONCAT <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، عملوند <U> محور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Concat جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک «تنسور» با ترکیب مقادیری که در امتداد بعد «concat_dim» انباشته شده‌اند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CONCAT <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، عملوند <U> محور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Concat جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش های فهرست تانسورهای N برای الحاق. رتبه ها و انواع آنها باید مطابقت داشته باشد و اندازه آنها باید در همه ابعاد به جز 'concat_dim' مطابقت داشته باشد.
محور 0-D. بُعدی که در امتداد آن الحاق شود. باید در محدوده [-rank(values), rank(values)) باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Concat

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک «تنسور» با ترکیب مقادیری که در امتداد بعد «concat_dim» انباشته شده‌اند. شکل این تانسور با «مقدار» مطابقت دارد، به جز در «concat_dim» که مجموع اندازه‌ها را دارد.