هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ConfigureTPUEmbeddingHost

کلاس نهایی عمومی ConfigureTPUEmbeddingHost

عملیاتی که نرم افزار TPUEmbedding را روی یک میزبان پیکربندی می کند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ConfigureTPUEmbeddingHost
ایجاد ( scope scope، Operand <String> commonConfig ، Operand <String> memoryConfig، String config)
روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureTPUEmbeddingHost را بسته بندی می کند.
خروجی <String>
NetworkConfig ()
رشته ای حاوی ابرداده در مورد نام میزبان و پورت RPC که برای ارتباط با این میزبان استفاده می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ConfigureTPUEmbeddingHost ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <String> commonConfig ، عملوند <String> memoryConfig، پیکربندی رشته)

روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureTPUEmbeddingHost را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
commonConfig یک پروتوی پیکربندی مشترک رمزگذاری شده با رشته حاوی ابرداده در مورد خروجی پارتیشن TPUEmbedding.
memoryConfig یک پروتوی پیکربندی حافظه رمزگذاری شده با رشته حاوی متادیتا در مورد تخصیص حافظه رزرو شده برای TPUEmbedding.
پیکربندی یک پروتو TPUEmbeddingConfiguration که به رشته ای تبدیل شده و پیکربندی TPUEmbedding مورد نظر را توصیف می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ConfigureTPUEmbeddingHost

خروجی عمومی <String> networkConfig ()

رشته ای حاوی ابرداده در مورد نام میزبان و پورت RPC که برای ارتباط با این میزبان استفاده می شود.