هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ConfigureTPUEmbeddingMemory

کلاس نهایی عمومی ConfigureTPUEmbeddingMemory

عملیاتی که نرم افزار TPUEmbedding را روی یک میزبان پیکربندی می کند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ConfigureTPUEmbeddingMemory
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <String> commonConfig )
روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureTPUEmbeddingMemory را بسته بندی می کند.
خروجی <String>
memoryConfig ()
یک پیکربندی حافظه رمزگذاری شده با رشته حاوی ابرداده در مورد تخصیص حافظه رزرو شده برای TPUEmbedding.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ConfigureTPUEmbeddingMemory ایجاد ( حوزه دامنه، عملوند <String> commonConfig )

روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید ConfigureTPUEmbeddingMemory را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
commonConfig یک پروتوی CommonConfiguration با رشته رمزگذاری شده حاوی ابرداده در مورد خروجی پارتیشن‌کننده TPUEmbedding و اندازه HBM (بر حسب بایت) مورد نیاز برای عملیات.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ConfigureTPUEmbeddingMemory

خروجی عمومی <String> memoryConfig ()

یک پیکربندی حافظه رمزگذاری شده با رشته حاوی ابرداده در مورد تخصیص حافظه رزرو شده برای TPUEmbedding.