هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Constant

کلاس نهایی عمومی ثابت

یک اپراتور که یک مقدار ثابت تولید می کند.

روشهای عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [] [] [] []
ثابت 4 از عناصر boolean کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی])
یک ثابت درجه 1 از عناصر long کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، دو برابر [] [] [] [] [] [] [] داده]
یک ثابت درجه 6 از عناصر double کند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده شناور)
یک ثابت حاوی یک عنصر float می کند.
ثابت <T> ثابت <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شی object شیject ، نوع کلاس <T>)
یک ثابت از یک شی Java ایجاد کنید.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] داده ها)
یک ثابت حاوی یک عنصر String ایجاد می کند که به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شود.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شناور [] [] [] داده ها)
یک ثابت درجه 3 از عناصر float کند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شکل طولانی [] ، داده FloatBuffer)
با استفاده از داده های موجود در بافر ، یک ثابت FLOAT ایجاد کنید.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [])
یک ثابت درجه 2 از عناصر long کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، دو برابر [] [] [] [] داده]
ثابت عناصر double سطح 4 ایجاد می کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شکل [] طولانی ، داده DoubleBuffer)
با استفاده از داده های موجود در بافر ، یک ثابت DOUBLE برابر ایجاد کنید.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، اطلاعات [] [] [] داده ها]
ثابت 3 از عناصر int کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] [] [] داده]
ثابت 4 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های رشته)
با استفاده از رمزگذاری پیش فرض UTF-8 یک ثابت String ایجاد می کند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه محدوده ، شناور [] [] [] [] [] داده های]
ثابت -5 از عناصر float کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بین المللی)
یک ثابت حاوی یک عنصر int می کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] [] داده]
ثابت 3 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شناور [] [] داده)
یک ثابت درجه 2 از عناصر float کند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [] [] داده ها]
ثابت 3 از عناصر boolean کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، اطلاعات [] [] داده ها)
یک ثابت درجه 2 از عناصر int کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شکل طولانی [] ، داده های IntBuffer)
با استفاده از داده های بافر داده شده ، یک ثابت INT32 ایجاد کنید.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شناور [] [] [] [] داده ها]
یک ثابت درجه 4 از عناصر float کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] []]
ثابت 3 از عناصر long کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، اطلاعات [] [] [] [] [] داده ها]
ثابت -5 از عناصر int کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های رشته ای ، Charset charset)
با استفاده از رمزگذاری مشخص یک ثابت String ایجاد می کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] [] [] [] [] داده]
ثابت -5 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده شناور [])
یک ثابت درجه 1 از عناصر float کند.
ثابت <Float>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شناور [] [] [] [] [] [] [] داده ها]
ثابت -6 از عناصر float کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، اطلاعات [] [] [] [] داده ها]
ثابت عناصر int یک درجه -4 ایجاد می کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دوگانه)
یک ثابت حاوی یک عنصر double می کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] [] [] [] [] []
یک ثابت 6 از عناصر long کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دو برابر])
یک ثابت درجه یک از عناصر double کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] [] []]
یک ثابت درجه 4 از عناصر long کند.
ثابت <T> ثابت <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، نوع کلاس <T> ، شکل طولانی [] ، داده های ByteBuffer)
با داده های بافر داده شده یک ثابت ایجاد کنید.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های [] int)
یک ثابت درجه 1 از عناصر int کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دو برابر [] [] []]
یک ثابت درجه 3 از عناصر double کند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولین [])
یک ثابت درجه 1 از عناصر boolean کند.
ثابت ثابت <Intger>
ایجاد ( دامنه دامنه ، int [] [] [] [] [] [] [] داده]
ثابت -6 از عناصر int کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] داده)
یک ثابت درجه 2 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [])
ثابت 2 از عناصر boolean کند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [] [] [] [] [] [] داده های]
ثابت 6 از عناصر boolean کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه دامنه ، دو برابر [] [] [] [] [] [] داده]
یک ثابت درجه 5 از عناصر double کند.
ثابت ثابت <دوبل>
ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های دو برابر [] [])
یک ثابت درجه 2 از عناصر double کند.
ثابت <رشته>
ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] داده)
یک ثابت درجه 1 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [] [] [] [] [] داده ها]
ثابت -5 از عناصر boolean کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی)
یک ثابت حاوی یک عنصر long می کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] [] [] []]
ثابت 5 از عناصر long کند.
ثابت ثابت <طولانی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شکل طولانی [] ، داده های LongBuffer)
با استفاده از داده های بافر داده شده ، یک ثابت INT64 ایجاد کنید.
شخص ثابت <بولی>
ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی)
یک ثابت حاوی یک عنصر boolean می کند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

ورودی به عملیات TensorFlow ، خروجی یک عملیات TensorFlow دیگر است. این روش برای بدست آوردن یک دسته نمادین استفاده می شود که نشان دهنده محاسبه ورودی است.

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، بولین [] [] [] [] داده ها]

ثابت 4 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی])

یک ثابت درجه 1 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت ایجاد <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، دو برابر [] [] [] [] [] [] [] داده]

یک ثابت درجه 6 از عناصر double کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده شناور)

یک ثابت حاوی یک عنصر float می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها مقداری که باید در ثابت جدید قرار گیرد.
برمی گردد
 • یک ثابت شناور

عمومی استاتیک ثابت <T> ایجاد ( محدوده دامنه، شی شی، کلاس <T> نوع)

یک ثابت از یک شی Java ایجاد کنید.

object argument آرگومان ابتدا با استفاده از create(Object) به تنسور تبدیل می شود ، بنابراین فقط باید اشیا supported پشتیبانی شده توسط این روش ارائه شوند. به عنوان مثال:

Constant.create(scope, new int[]{ {1, 2, {3, 4} }, Integer.class); // returns a 2x2 integer matrix
 }

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
هدف - شی یک شی جاوا که نمایانگر ثابت است.
برمی گردد
 • یک ثابت از نوع `نوع`
همچنین مراجعه کنید

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] داده)

یک ثابت حاوی یک عنصر String ایجاد می کند که به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شود.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، شناور [] [] [] داده ها]

یک ثابت درجه 3 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، شکل طولانی [] ، داده FloatBuffer)

با استفاده از داده های موجود در بافر ، یک ثابت FLOAT ایجاد کنید.

با کپی کردن عناصر از بافر (شروع از موقعیت فعلی آن) در تنسور ، یک ثابت را با شکل داده شده ایجاد می کند. به عنوان مثال ، اگر shape = {2,3 } (که ماتریس 2x3 را نشان می دهد) ، در بافر باید 6 عنصر باقی مانده باشد که با این روش مصرف می شود.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
شکل شکل تانسور
داده ها یک بافر حاوی داده های تنسور.
برمی گردد
 • یک ثابت شناور
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر شکل تنسور با بافر سازگار نباشد

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های طولانی [] [])

یک ثابت درجه 2 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت ایجاد <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دو برابر [] [] [] [] []

ثابت عناصر double سطح 4 ایجاد می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <دوبل> ایجاد ( دامنه محدوده ، شکل طولانی [] ، داده DoubleBuffer)

با استفاده از داده های موجود در بافر یک ثابت DOUBLE برابر ایجاد کنید.

با کپی کردن عناصر از بافر (شروع از موقعیت فعلی آن) در تنسور ، یک ثابت را با شکل داده شده ایجاد می کند. به عنوان مثال ، اگر shape = {2,3 } (که ماتریس 2x3 را نشان می دهد) ، در بافر باید 6 عنصر باقی مانده باشد که با این روش مصرف می شود.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
شکل شکل تانسور
داده ها یک بافر حاوی داده های تنسور.
برمی گردد
 • یک ثابت دو برابر
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر شکل تنسور با بافر سازگار نباشد

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، اطلاعات [] [] [] داده ها]

ثابت 3 از عناصر int کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] [] [] [] داده]

ثابت 4 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های رشته)

با استفاده از رمزگذاری پیش فرض UTF-8 یک ثابت String ایجاد می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها رشته قرار دادن در ثابت جدید.
برمی گردد
 • یک ثابت رشته

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه دامنه ، شناور [] [] [] [] [] [] داده ها]

ثابت -5 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های int)

یک ثابت حاوی یک عنصر int می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها مقداری که باید در ثابت جدید قرار گیرد.
برمی گردد
 • یک عدد ثابت

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه محدوده ، بایت [] [] [] [] داده]

ثابت 3 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، شناور [] [] داده)

یک ثابت درجه 2 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

عمومی استاتیک ثابت <بولی> ایجاد ( محدوده دامنه، بولی [] [] [] داده)

ثابت 3 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، اطلاعات [] [] داده ها)

یک ثابت درجه 2 از عناصر int کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه دامنه ، شکل طولانی [] ، داده های IntBuffer)

با استفاده از داده های بافر داده شده ، یک ثابت INT32 ایجاد کنید.

با کپی کردن عناصر از بافر (شروع از موقعیت فعلی آن) در تنسور ، یک ثابت را با شکل داده شده ایجاد می کند. به عنوان مثال ، اگر shape = {2,3 } (که ماتریس 2x3 را نشان می دهد) ، در بافر باید 6 عنصر باقی مانده باشد که با این روش مصرف می شود.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
شکل شکل تانسور
داده ها یک بافر حاوی داده های تنسور.
برمی گردد
 • یک عدد ثابت
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر شکل تنسور با بافر سازگار نباشد

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، شناور [] [] [] [] داده ها]

یک ثابت درجه 4 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] []]

ثابت 3 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، اطلاعات [] [] [] [] [] [] داده ها]

ثابت -5 از عناصر int کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های رشته ، مجموعه کاراکتر)

با استفاده از رمزگذاری مشخص یک ثابت String ایجاد می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها رشته قرار دادن در ثابت جدید.
کاراکتر رمزگذاری از رشته به بایت.
برمی گردد
 • یک ثابت رشته

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] [] [] [] [] داده]

ثابت -5 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده شناور [])

یک ثابت درجه 1 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Float> ایجاد ( دامنه محدوده ، شناور [] [] [] [] [] [] [] داده ها]

ثابت -6 از عناصر float کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه دامنه ، int [] [] [] [] داده ها]

ثابت عناصر int یک درجه -4 ایجاد می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دوگانه)

یک ثابت حاوی یک عنصر double می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها مقداری که باید در ثابت جدید قرار گیرد.
برمی گردد
 • یک ثابت دو برابر

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های طولانی [] [] [] [] [] [] [] داده ها]

یک ثابت 6 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <دوبل> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های دو برابر])

یک ثابت درجه یک از عناصر double کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

عمومی استاتیک ثابت <طولانی> ایجاد ( محدوده دامنه، طولانی [] [] [] [] داده)

یک ثابت درجه 4 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

عمومی استاتیک ثابت <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> نوع، مدت [] شکل، داده ByteBuffer)

با داده های بافر داده شده یک ثابت ایجاد کنید.

ثابت با شکل ارائه شده از هر نوع که داده های ثابت در data مطابق مشخصات TensorFlow C API رمزگذاری شده باشد ، ایجاد می کند .

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
نوع نوع داده تنسور
شکل شکل تانسور
داده ها یک بافر حاوی داده های تنسور.
برمی گردد
 • یک ثابت از نوع `نوع`
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر نوع داده یا شکل تنسور با بافر سازگار نباشد

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، داده های [] int)

یک ثابت درجه 1 از عناصر int کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت ایجاد <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دو برابر [] [] []]

یک ثابت درجه 3 از عناصر double کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [])

یک ثابت درجه 1 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <Integer> ایجاد ( دامنه محدوده ، اطلاعات [] [] [] [] [] [] [] داده ها]

ثابت -6 از عناصر int کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] [] داده]

یک ثابت درجه 2 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی [] [])

ثابت 2 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، بولی [] [] [] [] [] [] [] داده]

ثابت 6 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت ایجاد <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، دو برابر [] [] [] [] [] داده ها]

یک ثابت درجه 5 از عناصر double کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <دوبل> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های دو برابر [] [])

یک ثابت درجه 2 از عناصر double کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <رشته> ایجاد ( دامنه دامنه ، بایت [] [] داده)

یک ثابت درجه 1 از عناصر String کند که هر یک به عنوان آرایه ای از byte نمایش داده می شوند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. عناصر رشته ای توالی بایت از آخرین بعد آرایه هستند.

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، بولین [] [] [] [] [] داده ها]

ثابت -5 از عناصر boolean کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی)

یک ثابت حاوی یک عنصر long می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها مقداری که باید در ثابت جدید قرار گیرد.
برمی گردد
 • یک ثابت طولانی

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های طولانی [] [] [] [] [] []

ثابت 5 از عناصر long کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها آرایه ای حاوی مقادیر برای قرار دادن در ثابت جدید. ابعاد ثابت جدید با آرایه مطابقت دارد.

ثابت ثابت <طولانی> ایجاد ( دامنه محدوده ، شکل طولانی [] ، داده LongBuffer)

با استفاده از داده های بافر داده شده ، یک ثابت INT64 ایجاد کنید.

با کپی کردن عناصر از بافر (شروع از موقعیت فعلی آن) در تنسور ، یک ثابت را با شکل داده شده ایجاد می کند. به عنوان مثال ، اگر shape = {2,3 } (که ماتریس 2x3 را نشان می دهد) ، در بافر باید 6 عنصر باقی مانده باشد که با این روش مصرف می شود.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
شکل شکل تانسور
داده ها یک بافر حاوی داده های تنسور.
برمی گردد
 • یک ثابت طولانی
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر شکل تنسور با بافر سازگار نباشد

ثابت ثابت <بولین> ایجاد ( دامنه دامنه ، داده های بولی)

یک ثابت حاوی یک عنصر boolean می کند.

مولفه های
محدوده دامنه ای است که برای افزودن عملیات اساسی استفاده می شود.
داده ها مقداری که باید در ثابت جدید قرار گیرد.
برمی گردد
 • یک ثابت بولی