هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

CumulativeLogsumexp

عمومی CumulativeLogsumexp کلاس نهایی

حاصل ضرب تجمعی تانسور x را در امتداد «محور» محاسبه کنید.

به طور پیش فرض، این عملیات انجام یک تجمعی لگ مجموع درصد این سطح فراگیر، به این معنی که اولین عنصر ورودی یکسان به اولین عنصر از خروجی باشد:

tf.math.cumulative_logsumexp([a, b, c])  # => [a, log(exp(a) + exp(b)), log(exp(a) + exp(b) + exp(c))]
 
با تنظیم `exclusive` kwarg به` True`، یک منحصر به فرد تجمعی لگ مجموع درصد این سطح است به جای انجام:
tf.cumulative_logsumexp([a, b, c], exclusive=True)  # => [-inf, a, log(exp(a) * exp(b))]
 
توجه داشته باشید که عنصر خنثی از عملیات ورود به سیستم با حاصل جمع-EXP است `-inf`، با این حال، به دلایل عملکرد، representable به ارزش حداقل با توجه به نوع ممیز شناور استفاده شده است بجای.

با تنظیم کوارگ «reverse» روی «True»، log-sum-exp تجمعی در جهت مخالف انجام می‌شود.

کلاس های تو در تو

کلاس CumulativeLogsumexp.Options ویژگی اختیاری برای CumulativeLogsumexp

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> CumulativeLogsumexp <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <U> محور، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CumulativeLogsumexp جدید را بسته بندی می کند.
شخص CumulativeLogsumexp.Options
منحصر به فرد (منحصر به فرد بولی)
خروجی <T>
شخص CumulativeLogsumexp.Options
معکوس (معکوس بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CumulativeLogsumexp <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <U> محور، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CumulativeLogsumexp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس یک "تنسور". باید یکی از انواع زیر باشد: «float16»، «float32»، «float64».
محور یک «تنسور» از نوع «int32» (پیش‌فرض: 0). باید در محدوده «[-rank(x)، rank(x))» باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CumulativeLogsumexp

عمومی استاتیک CumulativeLogsumexp.Options منحصر به فرد (منحصر به فرد بولی)

مولفه های
انحصاری اگر «درست» است، log-sum-exp تجمعی انحصاری را انجام دهید.

عمومی خروجی <T> خارج ()

عمومی استاتیک CumulativeLogsumexp.Options معکوس (معکوس بولی)

مولفه های
معکوس A `bool` (پیش‌فرض: نادرست).