هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DebugGradientIdentity

کلاس نهایی عمومی DebugGradientIdentity

عملیات شناسایی برای اشکال زدایی گرادیان.

این عملیات در پایتون از دید عمومی پنهان است. توسط TensorFlow Debugger برای ثبت تانسورهای گرادیان برای اشکال زدایی گرادیان استفاده می شود. این عملیات بر روی تانسورهای نوع غیر مرجع عمل می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> DebugGradientIdentity <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugGradientIdentity جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugGradientIdentity <T> ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugGradientIdentity جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DebugGradientIdentity

خروجی عمومی <T> خروجی ()