هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DebugIdentity

عمومی DebugIdentity کلاس نهایی

یک نگاشت هویت تانسور ورودی نوع غیر Ref را برای اشکال زدایی ارائه می دهد.

یک نگاشت هویت تانسور ورودی نوع غیر Ref را برای اشکال زدایی ارائه می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس DebugIdentity.Options ویژگی اختیاری برای DebugIdentity

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DebugIdentity <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugIdentity جدید را بسته بندی می کند.
شخص DebugIdentity.Options
debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)
شخص DebugIdentity.Options
DEVICENAME (رشته DEVICENAME)
شخص DebugIdentity.Options
gatedGrpc (بولی gatedGrpc)
خروجی <T>
شخص DebugIdentity.Options
tensorName (رشته tensorName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugIdentity <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugIdentity جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی، نوع غیر مرجع
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DebugIdentity

عمومی استاتیک DebugIdentity.Options debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)

مولفه های
اشکال زدایی لیست URL ها برای اشکال زدایی اهداف، به عنوان مثال، file:///foo/tfdbg_dump، grpc:://localhost:11011

عمومی استاتیک DebugIdentity.Options DEVICENAME (رشته DEVICENAME)

مولفه های
نام دستگاه نام دستگاهی که تانسور روی آن قرار دارد.

عمومی استاتیک DebugIdentity.Options gatedGrpc (بولی gatedGrpc)

مولفه های
gatedGrpc اینکه آیا این عملیات دروازه ای خواهد شد یا خیر. اگر هر یک از debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشد، وقتی مقدار این ویژگی روی True تنظیم شود، داده ها در واقع از طریق جریان grpc ارسال نمی شوند مگر اینکه این عملیات اشکال زدایی در debug_url فعال شده باشد. . اگر همه debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشند و عملیات اشکال زدایی در هیچ یک از آنها فعال نباشد، خروجی یک Tensor خالی خواهد بود.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک DebugIdentity.Options tensorName (رشته tensorName)

مولفه های
tensorname نام تانسور ورودی