هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DebugNumericSummary

عمومی DebugNumericSummary کلاس نهایی

اشکال زدایی خلاصه عددی عملیات

یک خلاصه اولیه از انواع مقادیر عددی، محدوده و توزیع ارائه دهید.

خروجی: یک تانسور دوتایی شکل [14 + nDimensions]، که در آن nDimensions تعداد ابعاد شکل تانسور است. عناصر خروجی عبارتند از: [0]: مقدار دهی اولیه شده است (1.0) یا خیر (0.0). [1]: تعداد کل عناصر [2]: تعداد عناصر NaN [3]: تعداد -inf تعمیم‌یافته: عناصر <= low_bound. low_bound به طور پیش فرض -inf است. [4]: تعداد عناصر منفی (به استثنای -inf)، اگر low_bound پیش‌فرض -inf باشد. در غیر این صورت، این تعداد عناصر > low_bound و < 0 است. [5]: تعداد عناصر صفر [6]: تعداد عناصر مثبت (به استثنای +inf)، در صورتی که upper_bound پیش‌فرض +inf باشد. در غیر این صورت، این تعداد عناصر < upper_bound و > 0 است. [7]: تعداد +inf تعمیم یافته، عناصر >= upper_bound. upper_bound به طور پیش فرض +inf است. عناصر خروجی [1:8] همه صفر هستند، اگر تانسور اولیه نباشد. [8]: حداقل تمام عناصر غیر inf و non-NaN. اگر مقدار اولیه نشده باشد یا چنین عنصری وجود نداشته باشد: +inf. [9]: حداکثر تمام عناصر غیر inf و غیر NaN. اگر مقدار اولیه وجود نداشته باشد یا چنین عنصری وجود نداشته باشد: -inf. [10]: میانگین همه عناصر غیر inf و non-NaN. در صورت عدم اولیه یا عدم وجود چنین عنصری: NaN. [11]: واریانس همه عناصر غیر inf و non-NaN. در صورت عدم اولیه یا عدم وجود چنین عنصری: NaN. [12]: نوع داده تانسور به صورت یک عدد صحیح enum کدگذاری شده است. برای جزئیات بیشتر به پروتو DataType مراجعه کنید. [13]: تعداد ابعاد تانسور (ندیمز). [14+]: اندازه ابعاد.

کلاس های تو در تو

کلاس DebugNumericSummary.Options ویژگی اختیاری برای DebugNumericSummary

روش های عمومی

خروجی <دو>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DebugNumericSummary
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugNumericSummary جدید را بسته بندی می کند.
شخص DebugNumericSummary.Options
debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)
شخص DebugNumericSummary.Options
DEVICENAME (رشته DEVICENAME)
شخص DebugNumericSummary.Options
gatedGrpc (بولی gatedGrpc)
شخص DebugNumericSummary.Options
lowerBound (lowerBound شناور)
شخص DebugNumericSummary.Options
muteIfHealthy (بولی muteIfHealthy)
خروجی <دو>
شخص DebugNumericSummary.Options
tensorName (رشته tensorName)
شخص DebugNumericSummary.Options
حد بالایی (شناور حد بالایی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <دو> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DebugNumericSummary ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DebugNumericSummary جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی، نوع غیر مرجع.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DebugNumericSummary

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options debugUrls (فهرست <رشته> debugUrls)

مولفه های
اشکال زدایی فهرست URL ها برای اشکال زدایی اهداف، به عنوان مثال، file:///foo/tfdbg_dump، grpc:://localhost:11011.

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options DEVICENAME (رشته DEVICENAME)

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options gatedGrpc (بولی gatedGrpc)

مولفه های
gatedGrpc اینکه آیا این عملیات دروازه ای خواهد شد یا خیر. اگر هر یک از debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشد، وقتی مقدار این ویژگی روی True تنظیم شود، داده ها در واقع از طریق جریان grpc ارسال نمی شوند مگر اینکه این عملیات اشکال زدایی در debug_url فعال شده باشد. . اگر همه debug_url های این گره اشکال زدایی از طرح grpc:// باشند و عملیات اشکال زدایی در هیچ یک از آنها فعال نباشد، خروجی یک Tensor خالی خواهد بود.

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options lowerBound (lowerBound شناور)

مولفه های
کران پایین (float) کران پایین <= که مقادیر در شمارش تعمیم یافته -inf گنجانده می شود. پیش فرض: -inf.

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options muteIfHealthy (بولی muteIfHealthy)

مولفه های
muteIfHealthy (bool) داده‌ها را به URLهای اشکال‌زدایی ارسال نکنید، مگر اینکه حداقل یکی از عناصر [2]، [3] و [7] (یعنی تعداد nan و تعداد -inf و inf تعمیم‌یافته) غیر صفر باشد.

عمومی خروجی <دو> خروجی ()

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options tensorName (رشته tensorName)

مولفه های
tensorname نام تانسور ورودی

عمومی استاتیک DebugNumericSummary.Options حد بالایی (شناور حد بالایی)

مولفه های
کران بالا (float) کران بالای >= که مقادیر در شمارش تعمیم یافته +inf گنجانده می شود. پیش فرض: +inf.