DecodeImage.Options

DecodeImage.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای DecodeImage

روش های عمومی

DecodeImage.Options
کانال (کانال های طولانی)
DecodeImage.Options
expandAnimations (expandAnimations بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی DecodeImage.Options کانال (کانال های طولانی)

مولفه های
کانال ها تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده

عمومی DecodeImage.Options expandAnimations (بولی expandAnimations)

مولفه های
گسترش انیمیشن ها شکل خروجی عملیات برگشتی را کنترل می کند. اگر True باشد، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای فایل‌های PNG، JPEG و BMP تولید می‌کند. و یک تانسور 4 بعدی برای همه GIF ها، خواه متحرک یا غیر متحرک. اگر، False، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای همه انواع فایل تولید می کند و GIF های متحرک را به فریم اول کوتاه می کند.