هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DestroyTemporaryVariable

عمومی DestroyTemporaryVariable کلاس نهایی

متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.

خروجی را روی مقدار Tensor که با «ref» به آن اشاره شده است تنظیم می کند، سپس متغیر موقتی به نام «var_name» را از بین می برد. همه استفاده های دیگر از "کد عکس باید قبل از این عملیات اجرا شده است. این معمولاً با زنجیر کردن ref از طریق هر عملیات اختصاصی یا با استفاده از وابستگی های کنترلی به دست می آید.

مقدار نهایی تانسوری را که با «ref» به آن اشاره شده است، خروجی می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> DestroyTemporaryVariable <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس، رشته VARNAME)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DestroyTemporaryVariable جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DestroyTemporaryVariable <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس، رشته VARNAME)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DestroyTemporaryVariable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع ارجاع به تانسور متغیر موقت.
varName نام متغیر موقت، معمولاً نام منطبق بر «تغییر موقت» op.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DestroyTemporaryVariable

عمومی خروجی <T> ارزش ()