EditDistance.Options

EditDistance.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای EditDistance

روش های عمومی

EditDistance.Options
عادی (عادی بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی EditDistance.Options عادی (عادی بولی)

مولفه های
عادی کردن بولی (اگر درست باشد، فواصل ویرایش با طول صدق عادی می شود).

خروجی این است: