Enter.Options

Enter.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Enter

วิธีการสาธารณะ

เข้าสู่ตัวเลือก
isConstant (บูลีน isConstant)
เข้าสู่ตัวเลือก
การทำซ้ำแบบขนาน (การทำซ้ำแบบขนานแบบยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Enter.Options สาธารณะ isConstant (บูลีน isConstant)

พารามิเตอร์
เป็นค่าคงที่ หากเป็นจริง ผลลัพธ์จะคงที่ภายในเฟรมย่อย

สาธารณะ Enter.Options ParallelIterations (Long ParallelIterations)

พารามิเตอร์
การทำซ้ำแบบขนาน จำนวนการวนซ้ำที่อนุญาตให้ทำงานแบบขนาน