هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Exit

عمومی خروج از کلاس نهایی

از فریم فعلی به فریم اصلی خود خارج می شود.

Exit «داده» ورودی خود را در اختیار قاب والد قرار می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> خروج <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Exit جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
همان تانسور «داده».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک خروج <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Exit جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
داده ها تانسوری که باید در اختیار قاب والد قرار گیرد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Exit

عمومی خروجی <T> خروجی ()

همان تانسور «داده».