FinalizeDataset.Options

FinalizeDataset.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای FinalizeDataset

روش های عمومی

FinalizeDataset.Options
hasCapturedRef (بولی hasCapturedRef)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی FinalizeDataset.Options hasCapturedRef (بولی hasCapturedRef)