هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GetSessionTensor

عمومی GetSessionTensor کلاس نهایی

مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> GetSessionTensor <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، کلاس <T> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetSessionTensor جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
ارزش ()
تانسور برای دسته داده شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک GetSessionTensor <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، کلاس <T> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetSessionTensor جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته برای یک تانسور ذخیره شده در حالت جلسه.
dtype نوع مقدار خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از GetSessionTensor

عمومی خروجی <T> ارزش ()

تانسور برای دسته داده شده.