هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

HistogramFixedWidth

عمومی HistogramFixedWidth کلاس نهایی

هیستوگرام مقادیر را برگردانید.

با توجه به "مقدار" تانسور، این عملیات یک هیستوگرام رتبه 1 را برمی‌گرداند که تعداد ورودی‌های "مقادیر" را که در هر bin قرار می‌گیرند، می‌شمارند. سطل‌ها با عرض مساوی هستند و با آرگومان‌های «محدوده_مقدار» و «nbins» تعیین می‌شوند.

# Bins will be:  (-inf, 1), [1, 2), [2, 3), [3, 4), [4, inf)
 nbins = 5
 value_range = [0.0, 5.0]
 new_values = [-1.0, 0.0, 1.5, 2.0, 5.0, 15]
 
 with tf.get_default_session() as sess:
   hist = tf.histogram_fixed_width(new_values, value_range, nbins=5)
   variables.global_variables_initializer().run()
   sess.run(hist) => [2, 1, 1, 0, 2]
 

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش تعداد، T گسترش تعداد> HistogramFixedWidth <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> valueRange، عملوند <صحیح> nbins، کلاس <U> dtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HistogramFixedWidth جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T گسترش تعداد> HistogramFixedWidth <صحیح>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> valueRange، عملوند <صحیح> nbins)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HistogramFixedWidth جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خارج ()
یک «تانسور» یک بعدی که هیستوگرام مقادیر را نگه می‌دارد.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک HistogramFixedWidth <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> valueRange، عملوند <صحیح> nbins، کلاس <U> dtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HistogramFixedWidth جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش های "تنسور" عددی.
محدوده ارزش شکل [2] «تنسور» همان «dtype» با «مقدار». مقادیر <= value_range[0] به hist[0]، مقادیر >= value_range[1] به hist[-1] نگاشت خواهند شد.
nbins اسکالر «int32 Tensor». تعداد سطل های هیستوگرام
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از HistogramFixedWidth

عمومی استاتیک HistogramFixedWidth <صحیح> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش ها، عملوند <T> valueRange، عملوند <صحیح> nbins)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HistogramFixedWidth جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش های "تنسور" عددی.
محدوده ارزش شکل [2] «تنسور» همان «dtype» با «مقدار». مقادیر <= value_range[0] به hist[0]، مقادیر >= value_range[1] به hist[-1] نگاشت خواهند شد.
nbins اسکالر «int32 Tensor». تعداد سطل های هیستوگرام
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از HistogramFixedWidth

عمومی خروجی <U> خارج ()

یک «تانسور» یک بعدی که هیستوگرام مقادیر را نگه می‌دارد.